Branding, Marketing, Marketing Plan

SWOT

SWOT

Strengths & Weaknesses

.نقاط قوت و ضعف؛ این دو عامل درونی هستند و شما باید در درون سازمان و یا شرکت خود به دنبال آن بگردید

‏Opportunities & Threats

.فرصت ها و تهدید ها؛ این دو عامل بیرونی هستند و شما باید در بیرون از سازمان خود به دنبال آن بگردید

در هر بیزینسی و هر فعالیتی، شما باید اس.دابلیو.اُ.تی را انجام دهید و نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدید ها را شناسایی کنید. این چهار پارامتر به شما کمک زیادی خواهند کرد تا نقشه ی راه خود را بهتر ترسیم کنید. هر چقدر این اطلاعات را دقیق تر در اختیار مدیران بازاریابی قرار دهید، تیم بازاریابی مؤثرترین راهکارها را در اختیار شما قرار خواهند داد تا به بهترین و سود آور ترین اهداف حمله کنید
دراس.دابلیو.اُ.تی سعی کنید تعداد ضعف ها را دو برابر نقاط قوت بنویسید و تعداد تهدید ها هم دو برابر تعداد فرصت ها باشد. این گونه ترسیم کردن سبب می شود تا واقع بینانه تر به برند خود نگاه کنید و راهکارهای دقیق تری را به دست آورید

 

Write a comment

نوشته‌های تازه