بلاگ

Branding, Marketing, Marketing Plan

مارکتینگ و راز خلقت

مارکتینگ و راز خلقت

همیشه و همیشه گفته ایم و باز هم خواهیم گفت که خوب گوش کنید. کلمه به کلمه ی حرف های مشتری را بشنوید و آن ها را خوب به خاطر بسپارید. اما چرا اینقدر بر شنیدن اصرار داریم!؟
آیا تا کنون به خلقت انسان توجه کرده اید؟
خداوند به انسان دو گوش داده و یک زبان. آن هم زبانی که جلوی آن را ۳۲ عدد دندان گرفته و جلوی این زبان و ۳۲ عدد دندان را هم با دو عدد لب پوشانده است. بنابراین اهمیت شنیدن بسیار بالاتر از سخن گفتن است. اگر صحبت های مخاطبانتان را خوب شنیدید، آن گاه اجازه ی صحبت کردن دارید
اما اگر بهترین و زیباترین حرف ها را هم بر زبان جاری کنید، اما گوش شنوایی نباشد، قطعا آن سخنان شنیده نخواهد شد. پس ابتدا اجازه دهید مشتریان صحبت کنند تا شما بتوانید راه حل ها را شناسایی کنید و بهترین راه حل را به آن ها تقدیم کنید
شنیدن، توانایی + هنر مدیران بازاریابی موفق است

Write a comment

نوشته‌های تازه