Branding

قدرت برند

قدرت برند

زمانى که شما یک برند مى سازید، در واقع چرخه را برعکس نموده اید. دیگر این شما نیستید که محصول یا خدمتى را به فروش مى رسانید! این مشتریان هستند که به سراغ شما مى آیند و محصول یا خدمت شما را خریدارى مى کنند

شما آنقدر توانسته اید احساس خوب در آنها ایجاد کنید که دیگر نمى توانند دست از شما بردارند و به سراغ برند دیگرى بروند

Write a comment

نوشته‌های تازه