Branding

فروش شخصی

5.Personal selling

بهترین ابزار برای بیزینس هایی است که تبلیغات در آن جایگاهی ندارد. در این ابزار، نیروهای فروش به طور مستقیم وارد مذاکره می شوند
از این رو نیروهای فروش باید از توانایی های خاصی برخوردار باشند. یکی از این توانایی ها، آوردن مشتری های جدید به داخل سازمان است؛ چون برخی از نیروهای فروش فقط مشتری های قبلى و دست به نقد را هدف قرار می دهند! از دیگر ویژگی های نیروی فروش، خوب گوش کردن است. اینکه صدای مشتری و خواسته هایش را به طور کامل بشنوند و خواسته های او را تمام و کمال برآورده کند
قدرت مذاکره و توانایی خواندن زبان بدن طرف مقابل از دیگر ویژگی های نیروی فروش خوب است. همچنین داشتن دید بلند مدت و برقراری اتباط دائمى با مشتریان خوب را یکی دیگر از این ویژگی ها می توان برشمرد. یک نیروی فروش خوب قدرت تحلیلی و سرعت محاسبه بسیار بالایی دارد.
حفظ کردن نیروهای فروش در داخل شرکت بسیار مهم است؛ زیرا اگر یکی از این نیروها برود، ممکن است مشتریان شرکت را نیز با خود ببرد

Write a comment

نوشته‌های تازه